מונחי גירושין

         
 

א ב ג
ד ה ו
ז ח ט
י כ ל
מ נ ס
ע פ צ
ק ר ש
ת

 

ה.

 

הגדלת מזונות - תביעה במסגרתה מבקש צד המחזיק בילדים, בדרך כלל האישה, להגדיל את סכום המזונות אשר נפסק בעבר בפסק דין או במסגרת הסכם בין בני הזוג. תנאי להגשת תביעה להגדלת מזונות הוא שינוי נסיבות מהותי- קיומן של נסיבות חדשות, לא צפויות, אשר לא היו קיימות בשעה שנקבעו המזונות הראשוניים והנסיבות החדשות שונות באופן מהותי. למשל: מחלה קשה, אבטלה ממושכת, צרכים מיוחדים אשר התעוררו אצל הילד וכיוב'. כמובן שאין רשימה של נסיבות המצדיקות הגדלה וכל מקרה נבחן לגופו. כל שינוי נסיבות צריך להבחן גם על רקע גובה המזונות שנפסקו, קרי נכונותו של בית המשפט להגדיל מזונות קטנה ככל שסכום המזונות הבסיסי גבוה יותר ולהיפך.

 

הוצאה לפועל - המנגנון במסגרתו גובים חובות מזונות אשר אינם משולמים על ידי החייב במזונות. אישה המחזיקה בפסק דין למזונות יכולה לפנות ללשכת הוצאה לפועל ולפתוח תיק הוצאה לפועל במזונות במסגרתו היא מבקשת לאכוף את החיוב במזונות על בן הזוג המסרב לשלם. במסגרת תיק כאמור היא יכולה לקבל סעדים כנגד הבעל בדמות עיקול משכורתו, עיכוב יציאתו מן הארץ, עיקול רכושו ואף מעצרו.


הוצאות משפט - סכום כספי המוטל על בעל הדין אשר הפסיד בסיומו של הליך משפטי לטובת הצד הזוכה, כהחזר בגין ההוצאות שהוציא לצורך ניהול המשפט, לצורך הגשת בקשה כלשהי וכיו"ב. סכום זה כולל בדרך כלל תשלומים בגין אגרות משפט, שכר טרחת עורך דין והוצאות שונות. הסכום נקבע לפי שיקול דעת בית המשפט . 

 

הוצאות רפואיות חריגות - במסגרת חובת תשלום המזונות, על הבעל להשתתף בהוצאות רפואיות מיוחדות אשר אינן נכללות במסגרת סל הבריאות ואשר נחוצות. למשל טיפולי שיניים, טיפולים אורתודנטים וטיפולים במקרים של מחלות קשות אשר אינן מכוסות באמצעות ביטוח הבריאות הממלכתי. 

 

הסדרי ראיה – הנם הסדרים הנקבעים על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, לטובת בן הזוג שלא קיבל חזקה על ילדיו, על מנת לאפשר לו שמירת קשר עמם. הסדרי ראיה נקבעים בדרך כלל, לאחר קבלת חוות דעת של פקידת סעד.

 

הסכם גירושין – הסכם שתפקידו לקבוע את תנאי והסדרי הגירושין בין בני זוג. הנושאים המוסדרים בהסכם גירושין כוללים :  הסדרי גירושין, חלוקת רכוש, משמורת, הסדרי ראייה, חינוך הילדים וכל פרט אחר על מנת לא להשאיר שום נושא פתוח במערכת היחסים העתידית בין בני הזוג.

 

הסכם ממון – הסכם הנערך לפני הנישואין או במהלכם, במסגרתו מסדירים בני הזוג את הנושאים הרכושיים שביניהם (חלוקת זכויות/ חובות), למקרה של פירוק התא המשפחתי ופקיעת הנישואין. הסכם ממון מקבל תוקף משפטי לאחר שאושר על ידי הרב המשיא, נוטריון, בית המשפט או בית דין רבני (במידה ומוגש לאישור טרם נישואין)  ועל ידי בית המשפט או בית הדין הרבני (במידה והוגש לאישור לאחר הנישואין).

 

הפחתת מזונות - ראה הקטנת מזונות.

 

הפסקת תשלום מזונות- החובה לתשלום מזונות נפסקת אוטומטית בהגיע הקטין לגיל 18, אלא אם הוסכם בין הוריו אחרת בהסכם בניהם. הקטין יכול לתבוע באופן עצמאי את מזונותיו בתקופת שירותו הצבאי במידה והוא משרת בשירות צבאי או לאומי וזאת במקרים בהם הוריו לא הסדירו נושא זה בניהם. ראה: שירות צבאי.

 

הצמדת מזונות - המנגנון אשר אמור לשמר את ערכם של המזונות לאורך שנים. הואיל והמזונות משולמים לתקופה של שנים רבות, נקבע למזונות מנגנון הצמדה שמטרתו לשמור על ערכם. המנגנון המקובל הוא הצמדה למדד המחירים לצרכן תוך עדכון המזונות אחת לשלושה חודשים ללא הפרשים רטרואקטיביים. מנגנון זה הוא המועדף על נשים שכן הוא משמר את שווים של המזונות בהתייחס להתייקרות רמת המחיה. מנגנון החביב על גברים, הוא הצמדה למדד תוספות היוקר המשתלמות לשכירים במשק. מנגנון זה אינו מפצה על מלוא העלייה ביוקר המחיה.

 

הקטנת מזונות- תביעה במסגרתה מבקש צד אשר אינו מחזיק בילדים, בדרך כלל הבעל, להפחית את סכום המזונות אשר נפסק בעבר בפסק דין או במסגרת הסכם בין בני הזוג. תנאי להגשת תביעה להפחתת מזונות הוא שינוי נסיבות מהותי.  קיומן של נסיבות חדשות, לא צפויות, אשר לא היו קיימות בשעה שנקבעו המזונות הראשוניים והנסיבות החדשות שונות באופן מהותי. למשל: מחלה קשה, אבטלה ממושכת, וכיוב'. כל שינוי נסיבות צריך להבחן גם על רקע גובה המזונות שנפסקו, קרי נכונותו של בית המשפט להפחית מזונות קטנה ככל שסכום המזונות הבסיסי נמוך ולהיפך.

 

 

הרצאת פרטים בתביעת מזונות – טופס שאלון סטנדרטי המצורף הן לכתב תביעה והן לכתב הגנה במזונות בו נדרש בעל הדין לתת פרטים מדויקים על הכנסותיו, רכושו, מקום מגוריו, בני משפחתו וכיו"ב. 

 

התרת נישואין – הכרזה על בטלות נישואין של בני זוג שאחד מהם אינו יהודי, או בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים .